Heeft u al een vertrouwenspersoon benoemd?

Ongewenst gedrag en integriteitsschendingen zijn aan de orde van de dag binnen organisaties. De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag.

 

De organisaties doen er dus goed aan een vertrouwenspersoon te benoemen. Werknemers hebben recht op een veilige, integere en gezonde werkplek; dit is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet Huis voor klokkenluiders.

De werkgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het bieden van veiligheid aan iedere medewerker.

 

Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit en sta geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).


De vertrouwenspersoon

De rol van een vertrouwenspersoon

De soorten vertrouwenspersoon

Er zijn twee verschillende soorten vertrouwenspersonen. Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Vertrouwenspersoon Integriteit. 

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

U kunt bij mij als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen terecht voor zaken in communicatie, omgang en wijze van leidinggeven die U hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben dat U zich niet veilig voelt op het werk. 

Ik inventariseer samen met U de situatie en hoe nu verder. We bespreken de voor en nadelen van eventueel vervolgstappen. U wordt geholpen een passende keuze te maken. Ik begeleidt u tijdens dit proces en sta hierin naast U. U mag ook alleen uw hart luchten.

 

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld
  • pesten
  • discriminatie

In de Arbowet (artikel 1, derde lid, onder e van de arbowet) is opgenomen.

"De werkgever is verplicht tot het voeren van een beleid ter voorkomen en indien dat niet mogelijk is van beperking van psychosociale arbeidsbelasting" Hij moet zorg dragen voor een veilige werkplek.

Vertrouwenspersoon Integriteit

 

Als vertrouwenspersoon integriteit biedt ik de medewerkers de mogelijkheid om misstanden op een veilige wijze te melden of hierover vertrouwelijk te sparren. Ik geef ruimte aan verhaal en emotie, breng de melding zorgvuldig in kaart en stel samen met de melder vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand.

Het gaat hierbij om zaken die schade doen aan de organisatie. De mogelijkheden, de risico's, de verplichtingen en de bescherming met betrekking tot het melden van de misstand worden besproken.

 

Ik help de medewerker een verantwoorde keuze te maken. De melder mag ook vertrouwelijk melden, je naam is dan alleen bekend bij mij. Ik ondersteun en begeleidt de melder.Mijn werkwijze

Als externe vertrouwenspersoon kan je als medewerker contact met mij opnemen. Op korte termijn maak ik een afspraak en luister ik naar wat je te vertellen heeft: wat zit je dwars? Ik bied een luisterend oor en ruimte voor het verhaal en de emotie.

 

Samen analyseren we daarna wat er feitelijk aan de hand is. Afhankelijk van de wensen en de situatie kunnen er meerdere gesprekken plaatsvinden. Alles blijft vertrouwelijk tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten waarmee ik in gewetensnood kom.

 

Ik sta naast je en neem het probleem niet van je over, jij behoudt de regie.